Informacje o działalności

 

  • Towarzystwo powstało w 1987 roku, jako pierwsze tego typu w Polsce, z inicjatywy Rafała T. Prinke, prezesa Zarządu w latach 1987-1998 (autora "Poradnika genealoga amatora").

  • Skupia zarówno zawodowych historyków, jak i ludzi hobbistycznie zajmujących się odkrywaniem rodzinnej przeszłości. Jest stowarzyszeniem o zasięgu ogólnopolskim i polonijnym.

  • Prowadzi działalność badawczą i popularyzatorską w zakresie szeroko pojmowanej genealogii i heraldyki.

  • Organizuje wykłady i spotkania dyskusyjne. Odbywają się one w pierwszy piątek każdego miesiąca (z wyjątkiem dwóch miesięcy letnich) o godzinie 17 w sali dydaktycznej Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (ul. Wodna 27 - Pałac Górków). 

  • Udziela konsultacji w zakresie metodyki badań genealogiczno-heraldycznych.

  • Tworzy archiwum genealogiczne i gromadzi zbiory biblioteczne.

  • Wydaje czasopismo "Gens", od 1990 roku, zawierające monografie rodzin, indeksy źródeł i inne opracowania oparte na kwerendach archiwalnych członków Towarzystwa i literaturze przedmiotu. Jest możliwość nabycia dotychczas wydanych numerów.

  • Utrzymuje kontakty z instytucjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.

  • Nie prowadzi odpłatnie poszukiwań genealogicznych (ewentualna wymiana usług między członkami Towarzystwa odbywa się według ustaleń zainteresowanych stron).                              

 

 

Societas Genealogica ac Heraldica

 

 

 


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb