Spis treści dotychczas wydanych roczników

 

1990

 • Rafał T. Prinke, Wspólna praca - wspólne korzyści, s. 1-4
 • Rafał T. Prinke, Dr. Conrad Swan (Święcicki) - polski herold w College of Arms, s. 5-9
 • Andrzej Szymon Waliszewski, Analiza heraldyczno-genealogiczna płyt nagrobnych Sulimowskich w Borzęciczkach, s. 10-18
 • Leszek Krajkowski, Rodzina Batkowskich z Chodzieży i Poznania, s. 19-26
 • Paweł Piotr Martuzalski, Informacje o członkach rodzin szlacheckich na podstawie odpisów z nagrobków cmentarnych Krakowa I, s. 27-30
 • Towarzystwa genealogiczne polskie, polonijne i Polską zainteresowane 31-32
 • Rafał T. Prinke, Rzetelność czy próżność?, s. 33-35
 • Bolesław Januszkiewicz, Drzewo genealogiczne rodu Cegielskich, s. 36-40
 • Jan Pągowski, Poszukiwanie początków rodziny Pągowskich herbu Pobóg, s. 41-49
 • Jerzy Krynicki, Z dziejów rodu Krynickich-Chodyków herbu Korab, s. 50-54
 • Zdzisław Pentek, Koligacje tzw. "ludności olęderskiej" w Wielkopolsce, s. 55-59
 • Paweł Piotr Martuzalski, Informacje o członkach rodzin szlacheckich na podstawie odpisów z nagrobków cmentarnych Krakowa II, s. 60-63
 • Towarzystwa genealogiczne w krajach sąsiednich, s. 64
 • Rafał T. Prinke, Pretendenci i genealogia, s. 65-70
 • Andrzej Szymon Waliszewski, Złotkowscy herbu Topór w XVI i XVII wieku, s. 71-81
 • Rafał T. Prinke, Rodzina Zawackich z Zawdy i Łasina do początku XIX wieku, s. 82-96
 • Zdzisław Pentek, Stanisław Karwowski - badacz i genealog, s. 97-99
 • Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie I, s. 100-104
 • Działalność biur heraldycznych, s. 105-110
 • Rafał T. Prinke, Komputeryzacja genealogii i heraldyki, s. 111-115
 • Jan Pągowski, Prinke Rafał T., Genealogia rodziny Wapniarskich z Kazimierza Biskupiego, s. 116-125
 • Jan Pągowski, Potomkowie Seweryna Pągowskiego h. Pobóg pisarza ziemskiego kaliskiego, s. 126-147
 • Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie II, s. 148-151


1991

 • Rafał T. Prinke, Herby dzisiaj, s. 1-2
 • Józef Ceptowski, Genealogia rodziny Ceptowskich, s. 3-8
 • Jerzy Krynicki, O początkach rodu Krynickich z Ziemi Przemyskiej, s. 9-17
 • Rafał T. Prinke, Nieznany herbarzyk polski w zbiorach College of Arms w Londynie, s. 18-19
 • Zdzisław Pentek, Przyczynek do dziejów heraldyki w świetle kronik Geoffroya de Villehardouina i Roberta de Clari, s. 20-22
 • Zdzisław Pentek, O pracach genealogicznych ks. Stanisława Kozierowskiego, s. 23-25
 • Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie III, s. 26-32
 • Rafał T. Prinke, Królewska krew. Polscy potomkowie Karola Wielkiego, s. 33-42
 • Andrzej Szymon Waliszewski, Metody identyfikacji w badaniach heraldyczno-genealogicznych, s. 43-47
 • Zdzisław Pentek, Jana Karola Dachnowskiego "Herby szlacheckie w ziemiach pruskich", s. 48-53
 • Rafał Wolski, Niektóre nauki pomocnicze historii Pomorza Wschodniego (Prus) w XVIII i XIX wieku, s. 54-58
 • Henryk Koczorowski, Herb w ekslibrisie IV, s. 59-64
 • Rafał T. Prinke, Uczniowie Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego w Paradyżu w latach 1836-1886, s. 65-96
 • Leszek Krajkowski, XIX-wieczne cmentarze Poznania, s. 97-98
 • Leszek Krajkowski, Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan (dawniej Starofarny) na Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu, s. 99-118
 • Leszek Krajkowski, Cmentarz parafii św. Wojciecha na stoku Cytadeli w Poznaniu, s. 119-127


1992

 • Józef Borzyszkowski, Dzieje rodziny w życiu historyka, s. 1-16
 • Juliusz Wit Leo, Zarys dziejów rodziny Leo, s. 17-23
 • Zdzisław Pentek, Bolesław Kurosz - heraldyk nieznany, s. 24-26
 • Henryk Koczorowski, Filigran o tematyce heraldycznej, s. 27-32
 • Rafał T. Prinke, Michał Sędziwój - pochodzenie, rodzina, herb, s. 33-49
 • Renata Olszewska, Zdzisław Pentek, Wybrane obiekty sepulklarne (XVI-XX w.) Murowanej Gośliny i okolic,
 • s. 50-62
 • Zdzisław Pentek, Stemmata w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • s. 63-64
 • Sławomir Leitgeber, Dzieje poznańskiej rodziny Taylorów, s. 65-72
 • Rafał T. Prinke, Królewska krew (2), s. 73-82
 • Renata Olszewska, Zdzisław Pentek, Materiały do badań genealogicznych okolic Poznania (cz. 2), s. 83-100
 • Leszek Krajkowski, Cyryl Ratajski i jego rodzina, s. 101-109
 • Jacek Ceptowski, Genealogia rodziny Handschuhów, s. 110-129
 • Leszek Krajkowski, Właściciele nieruchomości w Gnieźnie w 1787 r., s. 130-131


1993

 • Jan Pruszyński, Zygmunt Luba-Radzimiński i archiwum berehskie, s. 1-11
 • Paweł Kosina, Potomkowie Mikołaja Dunina-Wąsowicza, s. 12-18
 • Leszek Krajkowski, Rodowód Franciszka Ratajczaka, powstańca wielkopolskiego, s. 19-23
 • Wojciech Buller, Odnalezieni przodkowie, s. 24-36
 • Sławomir Leitgeber, Potomkowie Stanisława Kurnatowskiego (1823-1912), s. 37-40
 • Emanuel Leo von Löwenmuth, Historia rodziny Leo, s. 41-47
 • Louis S. Meyer, The family of Benedict Meyer, s. 48-55
 • Rafał T. Prinke, Indeks osób do wywodów przodków kanoników poznańskich 1535-1786, s. 56-105
 • Zdzisław Pentek, Prace genealogiczne Wojciecha Wielądka (1744-1822), s. 106-119
 • Zdzisław Pentek, XVII-wieczny herbarz rękopiśmienny ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, s. 120-121
 • Tadeusz Jeziorowski, Ekspertyza zapisu Art. 103.1 Konstytucji RP, s. 122-124


1994-1998

 • Andrzej Szymon Waliszewski, Ciświccy z Ciświcy herbu Wieniawa na Zbąszyniu, Rydzynie i Grodźcu, s. 1-98


1999-2000

 • Sławomir Leitgeber, Szułdrzyńscy, s. 1-10
 • Paweł Kosina, Nekropolia Duninów-Wąsowiczów w Smogorzowie, s. 11-19
 • Jerzy Krynicki, Jeszcze o początkach rodu Krynickich z Ziemi Przemyskiej, s. 20-23
 • Jerzy Rosochowicz, Drzewo genealogiczne rodziny Rosochowiczów (po mieczu), s. 24-53
 • Leszek Krajkowski, Krajkowscy. Z dziejów rodzin jednego nazwiska, s. 54-79
 • Piotr Maciej Dziembowski, Genealogia rodziny Balbierz (Balwierz), s. 80-92
 • Tadeusz Kęsicki, Kęsiccy z Kęs koło Pułtuska, s. 93-98
 • Z żałobnej karty, s. 99


2001

 • Arkadiusz Wagner, Herbowe ekslibrisy L.S.J. barona Schimmelpfenniga - domniemane znaki książkowe Biblioteki Rady Miejskiej Poznania z XVI-XVII w., s. 1-18
 • Sławomir Leitgeber, Chrzanowscy herbu Nowina (?) - szlachta czy mieszczanie?, s. 19-26
 • Mikołaj Pietraszak Dmowski, O pochodzeniu rodziny Mroczków herbu Leszczyc, s. 27-48
 • Lech Grodzicki, Golędzinowscy z Witek. Sprawozdanie z poszukiwań genealogicznych, s. 49-58
 • Robert Kostecki, Kosteccy w Kaliszu na przełomie XVIII i XIX wieku, s. 59-64
 • Krzysztof Artur Dławichowski, Drzewo genealogiczne Dławichowskich po mieczu, s. 65-94
 • Piotr Maciej Dziembowski, Księga grodzka wałecka z lat 1704-1708. Indeks osób, s. 95-107


2002

 • Mikołaj Pietraszak Dmowski, Zbigniew Wąsowski, Podlaskie korzenie Romana Dmowskiego, s. 1-20
 • Mikołaj Pietraszak Dmowski, Zaginione epitafium Władysława Dmowskiego, s. 21-28
 • Leszek Krajkowski, Rodzina Kolanowskich z Szamotuł i Poznania, s. 29-38
 • Sławomir Leitgeber, Ziołeccy, s. 39-56
 • Kazimierz Taczanowski, Taczanowscy z Taczanowa, s. 57-62
 • Piotr Maciej Dziembowski, Śluby parafii Rusiec, s. 63-100


2003-2004

 • Leszek Krajkowski, Rodzina historyka Stanisława Karwowskiego, s. 1-16
 • Piotr Maciej Dziembowski, Dziembowscy herbu Pomian - linia drezdeńska, s. 17-34
 • Lech Grodzicki, Rodzina Lembke z Przedborza - sprawozdanie z poszukiwań genealogicznych, s. 35-54
 • Robert Kostecki, Ostatni adiutant Romualda Traugutta. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty podlaskiej, s. 55-66
 • Piotr Maciej Dziembowski, Żołnierze napoleońscy pochowani na cmentarzu w Margoninie w 1807 roku,
 • s. 67-74
 • Mikołaj Pietraszak Dmowski, Żołnierze armii francuskiej z wojny 1870/71 zmarli w niewoli pruskiej, pochowani na cmentarzu starofarnym w Bydgoszczy, s. 75-76
 • Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty ewangelickiej parafii Skoki i Rejowiec - wypisy, s. 77-98
 • Mikołaj Pietraszak Dmowski, Warunki genealogiczne dla kandydatów do kolegium szlacheckiego w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, s. 99-104
 • Łukasz Bielecki, Projekt indeksowania małżeństw z Wielkopolski, s. 105-108
 • Piotr Andrzej Dmochowski, O podlaskich korzeniach Romana Dmowskiego, s. 109-112 (artykuł polemiczny)
 • Mikołaj Pietraszak Dmowski, Polemika do polemiki. Uwagi do artykułu Piotra Andrzeja Dmochowskiego
 • "O podlaskich korzeniach Romana Dmowskiego", s. 113-118
 • Mikołaj Pietraszak Dmowski, "Dzieje rodziny Leitgeberów od XVIII do XX wieku", Sławomir Leitgeber, Poznań - Wrocław 2002, s. 119-121 (recenzja)


2005-2006

 • Leszek Krajkowski, Profesor Włodzimierz Dworzaczek (1905 - 1988), s. 1-6
 • Waldemar Fronczak, Programy heraldyczne w będkowskim kościele - próba wyjaśnienia, s. 7-16
 • Dariusz Kucharski, Kuchary, Kucharscy, s. 17-36
 • Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Genealogia Zielazków, s. 37-64
 • Robert Starczewski, Starczewscy ze Starczewa. Potomkowie Hilarego Starczewskiego (1763-1819),protoplasty linii pomorskiej z ziemi chełmińskiej - do końca XIX wieku, s. 65-80
 • Tomasz Zakrzewski, Rodzina Zakrzewskich herbu Trzaska, s. 81-88
 • Kazimierz Taczanowski, Edmund Taczanowski (1822-1879). Krótka historia wielkopolskiego generała, s. 89-104
 • Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko-reformowanej w Orzeszkowie - wypisy, s. 105-138


2007-2008

 • Leszek Krajkowski, Towarzystwo Genealogiczno - Heraldyczne 1987-2007, s. 1-10
 • Jolanta Dworzaczkowa, Rodzina profesora Włodzimierza Dworzaczka, s. 11-16
 • Marek Makieła, Kresowy ród Taranczewskich, s.17-30
 • Marek Makieła, Jan Nepomucen Dankowski, poznański fabrykant mebli z przełomu XIX i XX wieku, s. 31-50
 • Bronisław Kaszkowiak, Szlachcic mieszczaninem. Franciszek Wierzejewski (ok. 1718-1788) i jego potomkowie, s.51-62
 • Dariusz Piotr Kucharski, Kniaziowie Holszańscy, s. 63-72
 • Waldemar Fronczak, Słówkilka o odmianach herbu Prus II, s. 73-82
 • Waldemar Fronczak, O herbie Piękostki, s.83-90
 • Kazimierz Taczanowski, Działalność Komiscji Cywilno - Wojskowej w sprawie ustanowienia polskiego a zarazem ziemiańskiego patronatu pruskich fortyfikacji zewnętrznego pierścienia Poznania w latach 1930-1931, s. 91-106
 • Piotr Maciej Dziembowski, Z dziejów kościoła ewangelicko - reformowanego w Orzeszkowie, s. 107-120
 • Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko - reformowanej w Waszkowie - wypisy, s. 121-132
 • Piotr Maciej Dziembowski, Obiekty sepulkralne przy kościele w Skórzewie, s. 133-140


2009-2010

 

 • Piotr Maciej Dziembowski, Portrety nagrobne Grotów w kościele skórzewskim, s. 1-5
 • Bronisław Kaszkowiak, Zagadkowa postać Pawła Myszkowskiego (ok. 1750-1828), s. 7-15
 • Robert Kostecki, Przyczynek do historii rodzin związanych z Wielkopolską na tle genealogii Kosteckich, s. 17-32
 • Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko - reformowanej w Lasocicach - wypisy , s. 33-36
 • Piotr Maciej Dziembowski, Pastorowie parafii ewangelicko - reformowanej w Lasocicach - przyczynki do genealogii, s. 37-46
 • Marek Makieła, Gałąź rodzinna Franciszka Wojciecha Taranczewskiego, s.47-59
 • Jan Pągowski, Krąg rodzinny, przodkowie, koligacje, oraz środowisko Marii z Pągowskich Mochnackiej, matki Maurycego Mochnackiego, s. 61-78
 • Andrzej Sikorski, Uzurpacje szlachectwa i tytułów arystokratycznych w XVIII i XIX wieku, s. 79-88
 • Bronisław Kaszkowiak, Zjawisko ubytku przodków jako skutek małżeństw osób spokrewnionych, s. 89-100
 • Waldemar Fronczak, Metryki ślubów szlachty w parafii Dmosin, wypisy z lat 1583-1631. Próba identyfikacji rodzin, s. 101-110
 • Tomasz Zakrzewski, Historia rodziny Kierskich herbu Jastrzębiec z Kiekrza koło Poznania, s. 111-120
 • Kazimierz Taczanowski, Spotkanie Stefana Żeromskiego z pastorem Stefanem Skierskim z Kościoła ewangelicko-reformowanego w 1924 roku, s. 121-133

 

2011-2012

 

Leszek Krajkowski, 25 - lecie Towarzystwa Genealogiczno - Heraldycznego, s.1-6

Leszek Krajkowski, Rodowód filozofa Michała Sobeskiego, s.7-16

Robert Kostecki, Herby w kościele gotyckim w Mariance koło Pasłęka, s.17-30

Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelicko - augsburskiej w Swarzędzu - wypisy, s.31-46

Piotr Maciej Dziembowski, Obiekty sepulkralne przy kościele w Konarzewie, s.47-62

Lech Grodzicki, Wileńska rodzina Wrześniowskich. Sprawozdanie z poszukiwań genealogicznych, s.63-100

Zbigniew Andrzej Stasiewski, Krótka historia Leona Juliana Stasiewskiego (1903-1920), s.101-110

Zbigniew Andrzej Stasiewski, Historia metryk w Wielkopolsce, s.111-118

Bronisław Kaszkowiak, Testament Agnieszki Kotusowej z 1661 roku. Przyczynek do poszukiwań genealogicznych, s.119-121

 

2013-2014

 

Piotr Maciej Dziembowski, Pozostałości cmentarza ewangelickiego w Zakrzewie

Leszek Krajkowski, Przyjęcie do prawa miejskiego w Kościanie w latach 1760-1793. Spis osób

Marek Makieła, Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część I

Piotr Andrzej Dmochowski, O wartości przekazów rodzinnych dotyczących genealogii na przykładzie łukowskiej linii Dmochowskich herbu Pobóg

Katarzyna Gieszczyńska-Nowacka, Krąg rodzinny Zygmunta Gorgolewskiego

Lech Grodzicki, Lwowska rodzina Wrześniowskich. Kazimierz Wrześniowski-inżynier, profesor i jego rodowód

Jan Pągowski, Najdawniejsi protoplaści rodu Pągowskich herbu Pobóg

Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelickiej w Międzychodzie

Leszek Krajkowski, Prof. Włodzimierz Dworzaczek patronem skweru w Poznaniu

 

2015 - 2016

 

Rafał T. Prinke, Potomkowie i dziedzice Mieszka I - refleksje genealogiczne w rocznicę chrztu Polski

Piotr Maciej Dziembowski, Materiały do genealogii rodziny Paetz - przyczynek do genealogii rodzin bamberskich

Agnieszka Salamon - Radecka, Kim jest ta pani na portrecie ? - czyli po co historykom sztuki genealogia. Rozważania wokół biografii i twórczości plastycznej Jerzego Hulewicza (1886-1941)

Marek Makieła, Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część II

Lech Grodzicki, Inżynier Edwin Wrześniowski - uczestnik powstania styczniowego

Wiktor Stułów, Burchardtowie. Moje poszukiwania i ich tajemnice

 

2017

 

Leszek Krajkowski, 30 lat działalności Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego

Zbigniew Andrzej Stasiewski, Walery Gorgolewski - ostrzeszowianin, który zginął pod Monte Cassino

Marcin Ladek, Postać podpułkownika Stanisława Krzepińskiego jako inspiracja do dalszych poszukiwań genealogicznych

Marek Makieła, Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część III

Alina Kucharska, Miejsce I wojny światowej w rodzinnej genealogii. Przypadek Władysława Schwarza i jego korespondencji

Wiktor Stułów, "Moje" podpoznańskie cmentarze

Zbigniew Andrzej Stasiewski, Akuszerki powiatu ostzrszowskiego w XIX wieku i na początku XX wieku

Piotr Maciej Dziembowski, Testament Joanny Jadwigi z Mielęckich Dziembowskiej z 1743 roku

Kzimiera Wałęsiak, Stanisław Wałęsiak. Wspomnienie w 100. rocznicę urodzin

Mikołaj Pietraszak Dmowski, Wspomnienie o sąsiedzie, Sławomirze Leitgeberze (1921-2010)

 

2018

 

Leszek Krajkowski, Jubileuszowa sesja Towarzystwa Genealogiczno - Heraldycznego

Leszek Krajkowski, Rodzina Jana Kilińskiego

Zbigniew Andrzej Stasiewski, Herb Grabie

Marcin Ladek, Służba w wojsku austro-węgierskim c.i k. kapitana I klasy Wacława Krzepińskiego

Marcin Ladek, Zarys drzewa genealogicznego rodziny Dębskich na tle porucznika Mieczysława Dębskiego

Marek Makieła, Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część IV

Lech Grodzicki, Ignacy Wrześniowski i jego francuska rodzina

Piotr Maciej Dziembowski, Testament Jerzego Wojciecha Dziembowskiego z 1763 roku

Piotr Maciej Dziembowski, Inwentarz rzeczy ruchomych po biskupie Aleksandrze Działyńskim z 1739 roku

Piotr Maciej Dziembowski, Przyczynek do genealogii rodziny Anioła

Leszek Krajkowski, 30. rocznica śmierci prof. Włodzimierza Dworzaczka

 

2019

 

Leszek Krajkowski, Genealogia rodziny Śramów

Agnieszka Salamon-Radecka, Portret żony artysty. Wanda z Karpińskich Hulewiczowa (1893-1967) i jej krąg towarzysko - rodzinny

Marcin Ladek, Wspomnienie o podpułkowniku Zbigniewie Dębskim w 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego

Marcin Ladek, Numery obozowe jeńców 15649 i 12658 - korespondencja Mieczysława Krzepińskiego i Romana Tarnawskiego ze stalagu IIA w Neubrandenburgu

Marek Makieła, Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część V

Andrzej Szymon Waliszewski, Nie Pstrokoński, lecz Siemieński na portrecie

Zbigniew Andrzej Stasiewski, Antoni Ciesielski - wspomnienie

Piotr Maciej Dziembowski, Materiały do genealogii rodziny Greków - przyczynek do genealogii rodzin bamberskich

Piotr Maciej Dziembowski, Testament Józefa Dziembowskiego z 1830 roku

Piotr Maciej Dziembowski, Inwentarz rzeczy ruchomych po Magdalenie z Działyńskich Raczyńskiej z 1743 roku

Wykłady Towarzystwa Genealogiczno - Heraldycznego w roku 2019

 

2020

 

Marcin Ladek, Genealogia wielkopolskich rodzin Golaków i Maseraków

Marek Makieła, Wężykowie Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - część VI

Wojciech Wężyk, Wspomnienia z rodzinnego sztambucha - kronika ostatniej gałęzi Wężyków z Osin

Bronisław Kaszkowiak, Powiązania rodzinne powstańców wielkopolskich Ireneusza Wierzejewskiego (1881-1930) i Wincentego Wierzejewskiego (1889-1972). Uzupełnienia do genealogii rodziny Wierzejewskich

Tadeusz Bieniecki, Antoni Dziekoński - podskarbi nadworny litewski. Kariera i rodzina

Maciej Koszutski, Historia i tradycja Suwerennego Rycerskiego Zakonu Maltańskiego

Norbert Kulpa, Początki krzyża burgundzkiego. Poszukiwania heraldyczne

Piotr Maciej Dziembowski, Testament Tomasza Dziembowskiego z 1801 roku

Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelickiej w Policku - wypisy

Wykłady Towarzystwa Genealogiczno - Herladycznego w roku 2020

 

2021

 

Marek Makieła, Profesor dr Leonard Glabisz - twórca Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu

Marcin Ladek, Służba kapitana Stanisława Krzepińskiego na stacji i dworcu kolejowym w Granicy

Krzysztof Ćwiertniewski, Genealogia Pereświet Sołtanów z Pereświetowa koło Rzeczycy na Białorusi

Piotr Maciej Dziembowski, Materiały do genealogii rodziny Bydałek z parafii Boruszyn i Połajewo

Norbert Kulpa, Krzyż św. Andrzeja w heraldyce Krakowa

Piotr Maciej Dziembowski, Metryki szlachty parafii ewangelickiej w Piotrowie i Szamotułach - wypisy

Piotr Maciej Dziembowski, Ofiary epidemii cholery z lat 1852 i 1866 na terenie parafii pw. św. Marcina i św. Wincentego w Skórzewie

Wykłady Towarzystwa Genealogiczno - Heraldycznego w roku 2021

 

Rok 2022

 

Leszek Krajkowski, 35 - lecie działalności Towarzystwa Genealogiczno - Heraldycznego

Roch Pałubicki, Pałubiccy w Chośnicy w XVI i XVII wieku

Sebastian Wojdyła, O rodzie Lubrzów w Wielkopolsce i ziemi łęczyckiej

Marcin Ladek, Praca przymusowa Kazimierza Krzepińskiego w czasie II wojny światowej

Marek Makieła, Donosicielstwo jako forma "obywatelskiej" postawy anonima spod Ostrzeszowa

Piotr Maciej Dziembowski, Ofiary epidemii cholery z lat 1852 i 1866 na terenie parafii pw. świętego Marcina i świętego Piotra w Okowach w Konarzewie

Piotr Maciej Dziembowski, Materiały do genealogii rodziny Wojt z parafii Czacz

Piotr Maciej Dziembowski, Spis mieszkańców parafii ewangelickiej w Grodzisku Wielkopolskim z 1793 roku

Norbert Kulpa, Konferencja o Józefie Wybickim z udziałem członków Towarzystwa Genealogiczno - Herladycznego

Wykłady Towarzystwa Genealogiczno - Heraldycznego w roku 2022

 

 

 

 


Design by CMS-LAB
mod by lukaszb